Haaksbergerveen (hoogveen)

Het Haaksbergerveen is 32 ha. groot en ligt ten zuidoosten van Haaksbergen tegen de Duitse grens. Dit veengebied bestaat uit al-dan-niet vergraven hoogveen.
Het veen is verraderlijk, maar prachtig. Verraderlijk, omdat het veendek heel dun kan zijn. Onder het veendek bevindt zich moeras. Het veen heeft een stevige klei- en leemlaag, maar die zit redelijk diep. De hogere delen, waar weinig of geen turf gestoken is, zijn begroeid met dopheide of vochtige struikvegetatie. In het lage centrale, uitgeveende gebied heeft zich een fraaie veenmosvegetatie ontwikkeld. 

Het Haaksbergerveen kent een hoogteverschil van 3 meter, de meest oostelijke punt (Wennewickweg) ligt op 35 m NAP en de meest westelijke bij de Parkeerplaats Niekerkerweg op 31 m NAP.
Dit is genoeg om voor het zogenaamde sawamodel te kiezen. Achter elkaar zijn een reeks dammen aangelegd die elk ongeveer 35 cm water tegenhouden. Door overlopen zijn deze met elkaar verbonden. Op deze manier wordt het water weer in het veen vastgehouden. 

Karakteristieke planten zijn: Veenpluis, Eenarig wollegras, Zonnedauw, Lavendelheide en Klokjesgentiaan.

Libellen: Er komen in het Haaksbergerveen 11 soorten juffers en 12 soorten glazenmakers voor.

U kunt in dit gebied o.a. de volgende broedvogels aantreffen: Wulp, Kievit, Patrijs, Boompieper, Geelgors, Fazant, Blauwborst, Roodborsttappuit en Grauwe klauwier.

Van de overige diersoorten zijn aanwezig: Ree, Bastaardkikker, Bruine kikker en de Heikikker, de Adder en massaal voorkomend de Levendbarende hagedis.

Het Haaksbergerveen is van grote betekenis als biotoop voor de libellensoorten die kieskeurig zijn op een voedselarm milieu. Het gebied heeft de status van Habitatrichtlijngebied met als belangrijkste gebied voor:

Habitattype: Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is.

Veenbossen: Berkenbos met veenmos Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)

Soort: Grote modderkruiper en Kamsalamander

Datum & tijd
zo 24 juli 2022 van 9:30 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: De parkeerplaats aan het einde van de Wennewickweg.
We vertrekken hier omstreeks 09.30 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.