Holthuis (Bos en Beek)

In de driehoek Hengelo, Enschede en Oldenzaal liggen een groot aantal landgoederen. Eén daarvan is Landgoed ’t Holthuis, dat behoort tot de minder bekende natuurgebieden van Landschap Overijssel. Het landgoed is zo’n honderd hectare groot en is sinds 1986 eigendom van Landschap Overijssel.
‘t Holthuis is nog een gaaf Twents landgoed waar loof- en naaldbossen, gras- en bouwland elkaar afwisselen.
Centraal op het landgoed bevindt zich boerderij ‘t Holthuis. De opstallen en vier woningen zijn eigendom gebleven van het fabrikantengeslacht Ledeboer. De Amerikaanse eiken aan de twee lanen zijn meer dan 110 jaar oud.

De Deurningerbeek doorsnijdt het landgoed. In tegenstelling tot de meeste stuwwallen bestaat dit gebied overwegend uit kleiige afzettingen.
Aan het eind van de IJstijd werd door smeltwater een uitgebreid dalenstelsel uitgeslepen in de hellingen van de stuwwal en aangrenzende gebieden. De Deurningerbeek stroomt door zo’n smeltwaterdal. De bodemgesteldheid van ‘t Holthuis is dan ook zeer afwisselend.

Langs de kronkelige Deurningerbeek bevinden zich dekzandruggen die in gebruik zijn als bouwland. De essen zijn veelal omgeven door wallen die met oude eiken zijn begroeid. De verspreide graslanden blijven na regenperiodes lange tijd vochtig. Plaatselijk treedt kwel op doordat het grondwater blijft liggen op ondoordringbare aardlagen. Het bos dateert grotendeels uit het begin van de vorige eeuw en is aangeplant als heideontginning. Er is vrij veel variatie met eiken, berken maar ook Grove den, Larix en Douglas.
Aan de waterkant van de Deurningerbeek groeien Grote muur, Valse salie en Groot springzaad, evenals Bosanemoon en Look zonder look. Op drassige plaatsen is soms elzenbroekbos ontstaan. Door het aanleggen van diverse drinkkuilen leven er de Groene kikker, Kamsalamander en de Kleine watersalamander.
Verder zijn er veel vogels, waaronder de Havik, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Gele kwikstaart en IJsvogel. In het gebied zijn veel vlinders zoals de Oranjetip, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Bont zandoogje en Eikenpage.

Datum & tijd
zo 6 juni 2021 van 9:20 tot 12:00
Vertrekplaats

Verzamelpunt voor vertrek van de excursie: de parkeerplaats bij de ingang van het Holthuis aan de Oude Postweg tussen Hengelo en Oldenzaal.
We vertrekken hier om plm. 09.20 uur.
U gaat op eigengelegenheid naar het verzamelpunt.
OPGAVE is VERPLICHT.