Projecten

Nieuwe projecten

  • Flora-inventarisatie bermen Hengelo

In samenwerking met de Gemeente Hengelo worden de komende jaren alle bermen, die een of twee keer per jaar gemaaid worden, geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat een goed beeld waar beschermde en waardevolle planten staan. 
Met het beheer kan hiermee dan rekening gehouden worden. 
Op de plattegronden zal de vindplaats van deze soorten aangegeven worden.
 Zoals in de vorige Onder de loep en een fraai artikel in het dagblad Tubantia, van 29 april zijn we begonnen met de inventarisatie. Met de gemeente Hengelo hebben we afspraken om Hasseler Es, het gebied tussen de Deurningerstraat- en Oldenzaalsestraat te inventariseren. Elke keer wordt een strook nader bekeken. 

 Inlichtingen bij Wytze Boersma (tel 074-3762711) of Jan Zwienenberg (tel. 074-2423975).

Lopende projecten

  • Stadsarboretum Klein Driene

In het ontwerp van de wederopbouwwijk Klein Driene is veel aandacht besteed aan het openbaar groen van zowel de gemeente Hengelo als de woningbouwcorporaties. Binnen dit openbaar groen is bewust gekozen voor een bijzonder assortiment bomen (en in het verleden ook struiken).

Het assortiment is opnieuw op naam gebracht door onze leden. Zij zorgen in goed overleg mat het bewonerscomité, de gemeente Hengelo, Gildebor en Woningbouwcorporatie Welbions voor de instandhouding en uitbreiding van dit assortiment.

Ook worden er educatieve activiteiten verzorgt zoals informatieborden, excursies, lezingen en boomwandelingen op papier en digitaal.

Informatie: Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg

Afgesloten projecten

  • Stadspark Weusthag

In het kader van de verplichte flora- en fauna-inventarisatie hebben leden van de afdeling in 2005/2006 de flora in dit gebied geïnventariseerd. Deze inventarisatie is tot in 2007 voortgezet en heeft zich toegespitst op de waterhuishouding in het gebied en de bijbehorende flora. 
Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide plantenlijst en voorstellen ten aanzien van het beheer. 
Deze zijn begin 2008 aangeboden aan de Gemeente Hengelo.

  • Participatie in Klankbordgroepen

Onze afdeling participeert in de klankbordgroepen van het Boddenbroek (Wytze Boersma) en het Lonnekermeer (Jan Zwienenberg).

  • Bentelerheide (heidegebied tussen Bentelo en Beckum)

In 2005 is het eindverslag verschenen van een inventarisatie van dit gebied. 
In dit terrein zijn door leden van de afdeling de planten, vogels, vlinders, mossen (met hulp van de Twentse mossenwerkgroep) en paddenstoelen geïnventariseerd. 
In het verslag, dat aangeboden is aan de Twickel, eigenaar van het gebied, zijn ook aanbevelingen opgenomen. 
Deze gaan over de toekomst en hiervoor gewenste en noodzakelijke beheersmaatregelen. 

  • Beken in Hengelo

Rond de beken in Hengelo zijn diverse plannen in de maak en ook al in uitvoering.
Mede op verzoek van de Stichting Binnenstadsbeken gaat de afdeling hiervoor inventarisatiewerk verrichten.
Doel is de nu-situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen zodat later de verschillen gemeten kunnen worden. 
In 2008 wordt een start gemaakt met deze inventarisatie.

  • Haaksbergerveen

Dit gebied vormt een onderdeel van het Natura 2000-gebied Haaksbergerveen-Buurserzand. Met de afdeling Enschede is afgesproken dat zij zich zullen bezighouden met het Buurserzand en wij ons zullen richten op het Haaksbergerveen. 

Voor onze afdeling zijn er twee belangrijke activiteiten namelijk het verspreiden van de gebiedsfolder en het organiseren van een tweetal excursies. Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat een werkgroep de kar gaat trekken. 
De werkgroep bestaat uit Henry Ludwig, Bert Oude Egbrink, Wytze Boersma en Jan Zwienenberg.

De stand van zaken is dat er op 12 mei een gesprek is met Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied. Een goede samenwerking met SBB is erg belangrijk.
De excursies zullen na de zomervakantie gehouden worden zodat we voldoende tijd hebben om ze goed voor te bereiden.
De verspreiding van de gebiedsfolders moet wel voor de vakantieperiode afgerond worden. 
De afdeling heeft 3600 exemplaren gekregen en daarnaast nog algemene folders over Natura 2000.